TIETOA MEISTÄ

TUULA HANKAMÄKI

Yrittäjä & kosmetologi

Olen pit­kän lin­jan yrit­tä­jä, joka on perus­ta­nut usei­ta hyvin­voin­tia­lan yri­tyk­siä. Kau­neusa­lal­ta on koke­mus­ta myös maa­han­tuon­nin, amma­til­li­sen ope­tuk­sen ja kyl­py­löi­den saral­ta. Aiem­min olen myös ollut toi­mi­tus­joh­ta­ja­na hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa Ete­lä-Suo­mes­sa.

Into­hi­mo­ni on mui­den aut­ta­mi­nen ja asioi­den eteen­päin vie­mi­nen. Tähän perus­tuu myös Onnistua.fi kon­sep­ti. Nuor­ten kau­neusa­lan osaa­jien työ­har­joit­te­lu­pai­kat ovat vähis­sä, sil­lä alal­la on pal­jon pie­ny­rit­tä­jiä, joi­den lii­ke­ti­lat eivät sal­li usean har­joit­te­li­jan työl­lis­tä­mis­tä. Onnistua.fi yri­tyk­ses­sä työ­har­joit­te­li­jat pää­se­vät oikei­siin töi­hin ja kehit­tä­mään omaa ammat­ti­tai­to­aan kor­keam­mal­le tasol­le. Ter­ve­tu­loa mukaan aut­ta­maan opis­ke­li­joi­den oppi­mis­ta ja naut­ti­maan samal­la hyväs­tä pal­ve­lus­ta!

EDLA KOHO

Kosmetologi

Olen kos­me­to­lo­giy­rit­tä­jä, jon­ka pää­asial­li­nen toi­mi­pis­te on pit­kään ollut Jäm­sän­kos­kel­la. Vah­vuu­te­ni ovat yksi­tyis­koh­tien huo­mioi­mi­nen asia­kas­ko­ke­muk­ses­sa ja pit­kien asia­kas­suh­tei­den yllä­pi­to. Olen eri­kois­tu­nut ura­ni var­rel­la perin­teis­ten kau­neus­hoi­to­jen lisäk­si rip­sien­pi­den­nys­ten ja juh­la­meik­kien tekoon sekä spa­hoi­toi­hin.

Innos­tun aina uudes­taan, kun asia­kas on tyy­ty­väi­nen pal­ve­luun ja varaa seu­raa­van ajan. Pyrin Onnistua.fi:ssa opet­ta­maan työ­har­joit­te­li­joil­le yri­tyk­sen toi­min­taan liit­ty­viä asioi­ta, sil­lä useis­ta kau­neusa­lan opis­ke­li­jois­ta tulee lopul­ta yrit­tä­jiä. Ter­ve­tu­loa oppi­maan yhdes­sä!

Onnistua.fi tarina

Hius- ja kau­neu­den­hoi­toa­lan perus­tut­kin­to on taval­li­ses­ti kol­me vuot­ta kes­tä­vä amma­til­li­nen kou­lu­tus. Oppi­lai­den edel­ly­te­tään suo­rit­ta­van opin­to­jen aika­na usei­ta työ­har­joit­te­lu­jak­so­ja. Työ­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on haas­teel­lis­ta, sil­lä kau­neusa­lal­la tyy­pil­lis­tä on toi­mia pie­ny­rit­tä­jä­nä, jol­loin toi­mi­pai­kan neliöt rajoit­ta­vat oppi­lai­den työl­lis­tä­mis­tä.

Me haluam­me rat­kais­ta tämän. Näke­myk­sem­me mukaan tämä on sosi­aa­li­nen ja yhteis­kun­nal­li­nen ongel­ma, joka voi vai­kut­taa nuo­ren aikui­sen ammat­ti­tai­toon myös val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Opin­to­jen aika­na ker­ry­tet­ty työ­ko­ke­mus on tar­peel­lis­ta ja me toi­vom­me oppi­lai­den saa­van moni­puo­li­sen ja kan­nus­ta­van työ­har­joit­te­lun meil­lä, joka antaa hyvät val­miu­det vaik­ka­pa oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen.

Lue tääl­tä mil­lai­sia asioi­ta kau­neu­den­hoi­toa­lan oppi­laat käy­vät läpi ammat­tio­pis­tos­sa.

Lue tääl­tä mitä ammat­ti­kou­lun vuo­den 2018 refor­mi tar­koit­taa käy­tän­nös­sä oppi­lai­den arjes­sa.