ONNISTUA.fi REKRYTOINTI

Haluatko tulla työharjoitteluun?

Onnistua.fi tarjoaa aidon oppimisympäristön kauneusalan oppilaille.

Haem­me jat­ku­vas­ti tule­vai­suu­den kos­me­to­lo­ge­ja eli Roy­al Class-trai­nee­ta Jyväs­ky­län Vii­ta­nie­mes­sä sijait­se­vaan vuon­na 2018 avat­tuun tyy­lik­kää­seen kau­neus- ja hyvin­voin­ti­hoi­to­laan. Meil­lä pää­set kehit­tä­mään omia heik­kouk­sia vah­vuuk­sik­si ammat­ti­lais­ten ope­tuk­ses­sa oikei­den asiak­kai­den kans­sa. Haku onnis­tuu yksin­ker­tai­ses­ti täyt­tä­mäl­lä alla ole­va loma­ke, ja me olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Täl­lä lomak­keel­la voit hakea ilmoi­tet­tu­ja työ­paik­ko­ja tai jät­tää avoi­men hake­muk­sen.

Aiem­pien opis­ke­li­joi­den ker­to­maa:

“ren­to työs­sä­op­pi­mis­paik­ka ja hom­mat tulee aina hoi­det­tua hyvin”
“saa teh­dä pal­jon eri­lai­sia hoi­to­ja”
“apua saa aina kun kysyy, vir­hei­tä ei tar­vii pelä­tä”
“hyvä ilma­pii­ri, takaa jak­sa­mi­sen opis­kel­la ja välit­tyy asiak­kai­siin”

Yhteystiedot

Hakemus