BLOGI

Kevään tarjous eläkeläisille

Kau­neus­hoi­to­la Onnistua.fi kut­suu sinut ja ystä­vä­si Elä­ke­läis­ten ilta­päi­vä­kah­vil­le. Kaik­ki hoi­dot elä­ke­läi­sil­le ‑20 %. Tar­jous voi­mas­sa arki­päi­vi­sin klo 14–16, kun­nes tääl­lä toi­sin mai­ni­taan. Ajan­va­raus perin­tei­ses­ti 044‑2411 441 tai Tim­man kaut­ta.

MANfriday joka kuukauden ensimmäinen perjantai

Kak­si mie­hil­le rää­tä­löi­tyä hem­mot­te­lu­hoi­toa tar­jouk­ses­sa jokai­sen kuu­kau­den ensim­mäi­nen per­jan­tai. Kat­so lisää Mies­ten pal­ve­lut-osios­ta.  

Ilmoittaudu tammikuun Päivä kauneudelle- meikkikouluun

Kai­paat­te­ko ystä­vie­si kans­sa päi­vi­tys­tä meik­ki­ru­tii­niin? Tai ehkä työ­po­ruk­kan­ne voi­si innos­tua eri­lai­ses­ta tyhy-ilta­päi­väs­tä. Jär­jes­täm­me tam­mi­kuus­sa ensim­mäi­sen toi­vo­tun meik­ki­kou­lun yhteis­työs­sä meik­ki­tai­tei­li­ja Mil­la Sten­ma­nin kans­sa. Meik­ki­kou­lu sisäl­tää…

Pikkujoulut Jyväskylässä

Kalen­te­ri on tait­tu­nut syys­kuul­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta saam­me naut­tia upeis­ta ja ver­rat­tain läm­pi­mis­tä keleis­tä. Monet meis­tä ovat tart­tu­neet kalen­te­riin ja kir­jan­neet sin­ne syk­syn uudet har­ras­tuk­set, ja koulun/työn aika­tau­lut. Eikö oli­si muka­vaa, jos kalen­te­ris­sa…

Sosiaalista yhteiskuntavastuuta edistävä kauneushoitola, mikä se on?

Me olem­me eri­lai­nen kau­neus­hoi­to­la. Me edis­täm­me yhteis­kun­ta­vas­tuu­ta. Kau­neu­den­hoi­toa­lal­la val­lit­see edel­leen tilan­ne, jos­sa oppi­lai­ta kou­lu­te­taan ammat­tiop­pi­lai­tok­sis­sa ja lai­te­taan työ­har­joit­te­luun oikei­siin yri­tyk­siin. Tilan­ne on vas­taa­va mones­sa muus­sa­kin toi­sen…

Elokuun tarjous

Elokuun tarjous

Syk­sy on alka­mas­sa ja akut ladat­tu­na on muka­va miet­tiä kei­no­ja, miten yllä­pi­tää omaa vireys­ta­soa myös kesän jäl­keen.

Meil­lä on kam­pan­ja­tar­jous, jos­sa hel­li­tään iho kun­toon:
★ Ren­tout­ta­va ja kos­teut­ta­va kas­­vo- ja jal­ka­hoi­to, yhteen­sä 64 euroa.

Olem­me poik­keuk­sel­li­ses­ti avoin­na tämän vii­kon ma-ti 6.–7.8. klo 11.30–19.00 ja 8.8.–12.8. liik­keem­me on sul­jet­tu. Palaam­me arki­ryt­miin jäl­leen maa­nan­tai­na 13.8. klo 11.30–19.00. Ter­ve­tu­loa! 😊😻